[   << SMS dienst   |    inschrijvingspagina >>   ]

ALGEMENE VOORWAARDEN
Rashied Ghauharali’s SMS-diensten


Artikel 1: toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de SMS-diensten van Rashied Ghauharali, (verder te noemen: "Rashied").
1.2 De afnemers van zijn SMS-diensten (verder te noemen: "de afnemer" of "de afnemers") verklaren zich akkoord met deze voorwaarden door het gebruik van de SMS-diensten en indien van toepassing van de homepage door afname van zijn SMS-diensten en het daaraan voorafgaande invullen en verzenden van een inschrijfformulier/-pagina.
1.3 Eventuele andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.


Artikel 2: de diensten
2.1 Rashied stuurt op beursdagen één of meerdere SMS-berichten betreffende aan- en verkoopadviezen voor aandelen, opties en/of futures en indien noodzakelijk en van belang geacht, tevens nieuwsflashes, met het primaire doel om informatie en niet-bindende adviezen te verschaffen. Het maximum aantal berichten per maand zal 100 bedragen, dit om de kosten voor iedere afnemer te beperken.
2.2 De SMS-berichten zullen worden verspreid aan mobiele telefoons van degenen die zich middels het in artikel 1 genoemde inschrijfformulier via het internet hebben aangemeld als afnemer. De berichten kunnen indien dat nodig is en mogelijk is naar het oordeel van Rashied, ook op andere manieren worden verspreid.
2.3 Indien er zich overmachtssituaties voordoen, zoals stroomuitval, technische storingen of anderszins, kunnen gedurende deze termijn de voormelde diensten niet worden geleverd. Over deze periode zal afnemer dan ook geen vergoeding verschuldigd zijn.
2.4 Rashied kan bekendmaken dat op een aantal door hem vast te stellen of te benoemen dagen geen diensten als voornoemd worden geleverd.


Artikel 3: vergoeding
3.1 Rashied brengt voor de door hem verzonden SMS-berichten een vergoeding in rekening die door hem via het internet wordt bekend gemaakt. De afnemers die hebben verklaard dat zij gebruik wensen te maken van de SMS-diensten, dienen deze vergoeding over te maken op het op het inschrijfformulier/-pagina bekendgemaakte rekeningnummer.
3.2 Elke maand zal achteraf een factuur verzonden worden aan afnemer. De vergoeding zal worden vastgesteld op basis van het vaste tarief per SMS-bericht en het aantal door Rashied verzonden SMS-berichten, doch met een maximum van 100 berichten per afnemer per maand. De door Rashied vastgestelde tarief per SMS-bericht en het maximum aantal berichten per afnemer per maand kan hij aanpassen, doch echter NIET met terugwerkende kracht. Een voorstel tot aanpassing zal ruim voor de voorgestelde invoerdatum worden bekendgemaakt, zodat afnemer in de gelegenheid gesteld wordt zijn/haar abonnement indien niet akkoord met de aanpassing binnen 30 dagen na het voorstel te beëindigen, onder betaling van eventueel nog openstaande facturen.
3.3 Overeengekomen prijzen zijn inclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld) die Rashied in rekening dient te brengen omdat hij omzetbelastingplichtig is.


Artikel 4: betaling
4.1 Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na dagtekening van de verzonden facturen.
4.2 Bij niet of niet tijdige betaling door de afnemer is Rashied gerechtigd de afnemer uit te sluiten van de ontvangst van de SMS-berichten. Tevens zal Rashied, indien afnemer na herhaaldelijke verzoeken geen gehoor geeft aan de onverminderd verschuldigde vergoeding(en), de incassering van de openstaande bedragen uit handen geven aan derden.
4.3 Afnemer kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek. Het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken in de door Rashied verleende diensten.


Artikel 5: aansprakelijkheid en disclaimer
5.1 Rashied vervaardigt zijn SMS-berichten onder eigen verantwoordelijkheid en op persoonlijke titel. De door hem gegeven adviezen kunnen en mogen niet worden gezien als die van zijn eventuele werkgever(s) of van derden.
5.2 Aangezien beleggen en speculeren specifieke financiële risico’s met zich meebrengen, komen eventueel op Rashieds commentaren en adviezen (mede) gebaseerde (financiële) handelingen volledig voor rekening en risico van degene die de handeling verricht of laat verrichten.
5.3 Expliciet waarschuwt Rashied voor het zeer speculatieve karakter van het handelen in futures, het ongedekt schrijven van opties en het innemen van korte-termijn optieposities. Adviezen dienen slechts opgevolgd te worden indien sprake is van voldoende financiële armslag en een bijpassend risicoprofiel! Het beleggen met geleend geld wordt ten zeerste afgeraden.
5.4 Rashied is in geen geval aansprakelijk voor:
a. schade die ontstaat doordat of nadat de afnemer financiële handelingen baseert of mede baseert op zijn SMS-berichten;
b. schade die ontstaat doordat Rashied gedurende korte of langere termijn zijn adviezen niet kan schrijven resp. bekend kan maken;
c. schade die ontstaat doordat Rashied met het verzenden van zijn adviezen stopt, om welke reden dan ook;
d. schade als gevolg van het feit dat Rashied zich in voorkomend geval genoodzaakt ziet om op adviezen terug te komen;
e. schade die ontstaat wegens overige oorzaken, van welke aard dan ook, die hiervoor niet zijn genoemd.
5.4 Onder de uitsluiting van aansprakelijkheid van schade in het vorige lid wordt begrepen schade in de ruimste zin van het woord. Daaronder valt onder meer gederfde winst, verliezen, materiële schade, indirecte schade en immateriële schade.
5.5 Indien het mogelijk wordt voor afnemers om zelf informatie via zijn homepage te verspreiden, is Rashied op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of vorm van die informatie.


Artikel 6: opzegging
6.1 Abonnementen gaan in per de 1e en de 15e van de maand, worden aangegaan voor een periode van minimaal een maand en lopen automatisch door. De afnemer kan zijn relatie als afnemer te allen tijde via de website opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Het abonnement zal dan worden beeindigd per de eerstvolgende vervaldatum.
6.2 Rashied kan zijn dienstverlening te allen tijde opzeggen tegen iedere datum. Afnemer is dan alleen een vergoeding verschuldigd over de reeds verzonden en nog niet betaalde SMS-berichten.
6.3 Rashied kan eveneens, om welke reden dan ook, de relatie met een bepaalde afnemer beëindigen indien hij zulks nodig oordeelt. In dit geval geeft Rashied aan betreffende afnemer de redenen van de opzegging van de relatie.


Artikel 7: einde betaalperiode
Abonnementen lopen automatisch door, tenzij het abonnement 30 dagen voor de vervaldatum is opgezegd (zie ook artikel 6.1). Voor betaling wordt een factuur verzonden, die binnen 10 dagen na dagtekening dient te worden voldaan.


Artikel 8: rechten van industriële en intellectuele eigendom
Rashied behoudt zich de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdend met de door hem gegeven adviezen, geschreven commentaren en de homepage uitdrukkelijk voor. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, doorgestuurd of openbaar gemaakt, zonder uitdrukkelijke toestemming van Rashied.


Artikel 9: toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle met Rashied gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.


Aldus opgemaakt te Amsterdam op 18 december 2001.
drs. Rashied Ghauharali.


<< SMS dienst       ||    ^begin van de pagina^    ||    inschrijvingspagina >>